ورود

19 دی 1395---6:26:45 PM
فایل جدیدبا عنوان مهندسی اینترنت درقسمت جزوات ذخیره گردید...
1 تیر 1389---8:47:45 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي نرم افزار1 درقسمت سوالات ذخیره گردید...
23 خرداد 1389---7:27:24 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته برنامه سازي درقسمت سوالات ذخیره گردید...
21 خرداد 1389---10:50:48 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي اينترنت (فصل 6 و 7) درقسمت جزوات ذخیره گردید...
19 خرداد 1389---7:44:04 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته نرم افزار درقسمت سوالات ذخیره گردید...
4 خرداد 1389---12:01:35 PM
فایل جدیدبا عنوان مبانی مدیریت درقسمت سوالات ذخیره گردید...

برای عضویت یاحذف از لیست ایمیل انجمن علمی از فرم زیر استفاده کنید


آدرس ایمیل مرا در لیست   pnustudent@pnucomputer.com اضافه کن .
لطفا ایمیل مرا از لیست pnustudent@pnucomputer.com  حذف کن.
ایمیل خودرا واردنمایید:

ایمیل خودرا جهت صحت ورود آدرس دوباره واردنمایید:


برای ارتباط با اعضاانجمن علمی گروه کامپیوترازآدرسهای زیر استفاده کنید

دبیر انجمن dabir@pnucomputer.ir
شهرام برنجی(دبیر) shberenji@pnucomputer.ir
سعید کلانتری جانشین و معاون بازرگانی kalantari@pnucomputer.com
ثمره میر حق جو معاون مالی و پشتیبانی haghjoo@pnucomputer.com
علی سوهانی معاون علمی و فرهنگی sohani@pnucomputer.com
علی رحمانی نیا مسئول وب سایت rahmani@pnucomputer.com

:برای ارتباط با مدیرگروه فناوری اطلاعات وارتباطات مرکز تهران از آدرس زیر استفاده کنید